Co znamená zdravé bydlení v centru metropole?

Co znamená zdravé bydlení v centru metropole?

Výzkumem kvality ovzduší v budovách se IP Polná s.r.o. zabývá od roku 2013 a nabyté zkušenosti převádí úspěšně do praxe. V projektu Rezidence Prachnerova využívá poznatků z předešlého projektu Rezidence Vítkovka.

Tento bytový dům na pražském Žižkově (ul. Koněvova 39) společnost dokončila a předala k užívání v roce 2016. Zde již unikátní rekuperace vzduchu úspěšně funguje. I když je dům situován v blízkosti centra Prahy, které je zatíženo exhalacemi z automobilové dopravy, mají jeho obyvatelé ve svých bytech zdravé prostředí. Je tomu díky centrálnímu rekuperačnímu větrání s nadstandardní filtrací přívodního vzduchu. Rezidence Prachnerova bude po nabytých zkušenostech také vybavena nadstandardní filtrací přívodního vzduchu, šitou na míru znečištění ovzduší v lokalitě na rozhraní Košíř a Smíchova.

Pětistupňová filtrace je plánována s ohledem na stav znečištění ovzduší v konkrétní lokalitě, kde bytový dům stojí. Z přívodního vzduchu jsou odstraněny nejen plynné znečišťující látky (oxid dusičitý, oxid siřičitý, ozón, těkavé organické látky a plynné polycyklické aromatické uhlovodíky), ale především také velmi jemné pevné částice. Mimořádně velký důraz je kladen na účinnou filtraci pevných částic o rozměrech mezi jednou desetinou mikrometru a jedním mikrometrem, které jsou ze všech látek vyskytujících se ve znečištěném městském ovzduší nejvíce karcinogenní. Svou čistotou je přefiltrovaný vzduch v bytech srovnatelný se vzduchem u vrcholů švýcarských Alp.


Strojovna

Strojovna větrací jednotky v Rezidenci Vítkovka

Větrací systém

Větrací systém

Detail teplosměnných lamel

Detail teplosměnných lamel


Jaký smysl má větrání s účinnou filtrací?

Uvnitř každého bytu vznikají plynné látky v důsledku lidské činnosti, nebo se uvolňují ze stavebních materiálů a vybavení bytu. Pokud se látky neodstraňují větráním, začnou se v místnostech hromadit a způsobovat zdravotní problémy. Jedná se o následující:

  • Oxid uhličitý (CO2)
  • Vodní pára
  • Radon
  • Formaldehyd

Proč jsme zvolili řízené rekuperační větrání?

Větrání okny je málo účinné a energeticky neefektivní. Nejvýhodnější ze zdravotního i energetického hlediska je řízené centrální rekuperační větrání pro celý dům, které neustále zajišťuje výměnu vzduchu v definovaném množství za jednotku času.

Proč jsme se rozhodli přiváděný venkovní vzduch filtrovat?

Ve venkovním vzduchu jsou přítomné znečišťující látky. Jejich zdrojem v Praze je zejména automobilová doprava, v menší míře to jsou dále teplárny, spalovna odpadů a lokální topeniště. Jelikož chceme mít v každém bytě nejen čerstvý, ale i čistý vzduch, vzduchotechniku bytových domů vždy vybavujeme vysoce účinnou filtrací, která přiváděný venkovní vzduch vyčistí od všech škodlivých látek.

Tepelný výměník

Tepelný výměník zabudovaný ve větracím systému

Čím je znečištěný vzduch v Praze?

  • Polétavý prach (pevné částice)
  • Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
  • Oxidy dusíku (NOx)
  • Oxid siřičitý (SO2)
  • Těkavé organické látky (VOC)
  • Přízemní ozón (O3)

Jak byl přívodní vzduch v prvním projektu Rezidenci Vítkovka zbaven všech škodlivin?

Do vzduchotechniky byla zařazena filtrační jednotka s pětistupňovou filtrací. Řazení filtrů v trase přívodního vzduchu je následující:

Stupeň filtrace Druh filtračního media Druh filtru
1. Polymerní vlákno prachový
2. Skelné vlákno prachový
3. Aktivní uhlí molekulární
4. Aktivní uhlí alkalicky impregnované molekulární
5. Skelný submikronový filtrační papír prachový

Na prvním stupni je vzduch zbaven hrubých nečistot, jako je např. hmyz, pylová zrna a prachové částice větší než 10 µm (mikrometrů).

V druhém stupni je zachycen jemný prach o rozměrech 2,5 µm – 10 µm (PM10). Tyto velmi jemné, ve vzduchu rozptýlené pevné částice se dostávají až do plicních sklípků, kde přestupují do krevního oběhu. Jednotlivé částečky polétavého prachu nejsou pouhým okem viditelné. Schéma ukazuje srovnání jejich velikosti s lidským vlasem a zrnky jemného plážového písku.

Prachové částice, které jsou menší než 2,5 µm (PM2,5) jsou velmi nebezpečné, jelikož mají na svém povrchu přichyceny pevné polycyklické aromatické uhlovodíky. Ty jsou zde zachyceny z 50 %.

Na třetím stupni se na základě fyzikálního principu adsorpce na aktivovaném uhlí zachycují těkavé organické látky, plynné polycyklické aromatické uhlovodíky a ozón.

Čtvrtý stupeň představuje záchyt plynů kyselé povahy (NO2 a SO2) na alkalicky impregnovaném aktivovaném uhlí na principu chemisorpce.

Pátý stupeň tvoří špičkový filtr. Jedná se o kompaktní filtrační článek vyrobený skládanou technologií ze skelného submikronového papíru. Zde se odstraní s mimořádně vysokou účinností nejjemnější částice o rozměrech 0,01 µm – 2,5 µm (PM2,5). Spolu s nimi jsou spolehlivě zachyceny i na nich navázané polycyklické aromatické uhlovodíky.

Srovnání s lidským vlasem a zrnky písku

Srovnání prachu s lidským vlasem a zrnky písku

Třetí filtrační stupeň

Třetí filtrační stupeň

Poslední filtrační stupeň

Poslední filtrační stupeň

Chcete více informací?
Kontaktujte nás